BBUL Jain Vidyalaya

#84, K.R.Road, Opposite V. V. Puram College,
Shankarapura, Bengaluru - 560004,
Karnataka.